Hình ảnh trong nhà máy đang sử dụng nhiuều máy cấp liệu chân không Piab

Hình ảnh trong nhà máy đang sử dụng nhiuều máy cấp liệu chân không Piab để nạp liệu lên silo

Xem chi tiết